De Spaanse overdrachtsbelasting

De “Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”, beter bekend als ITP, is de overdrachtsbelasting die in Spanje betaald dient te worden bij de aan- en verkoop van woningen, voertuigen of kapitaaluitbreiding. Deze belasting dient aan de Belastingdienst te worden betaald bij aan- en verkooptransacties van zowel onroerende als roerende goederen.

In dit artikel zullen wij ons toespitsen op de Spaanse overdrachtsbelasting met betrekking tot de aankoop van onroerende goederen in een tweede overdracht.

De ITP is een belasting die door de verschillende autonome regio’s wordt geheven bij, onder andere, de overdracht van een onroerend goed, oftewel bij de verkoop van een woning in tweede overdracht aan een fysieke persoon. In het geval het om een nieuwbouwwoning gaat, dan wordt deze belasting niet geheven maar dient men BTW te betalen. Bij de overdracht van onroerende goederen zijn de ITP en de BTW dus onverenigbaar.

De persoon die de overdrachtsbelasting dient te betalen is degene die het onroerend goed in een tweede overdracht aankoopt en hij/zij dient hiervoor binnen 30 dagen na de overdracht het desbetreffende belastingformulier in te dienen in de autonome regio waar het onroerend goed gelegen is.

De berekeningsgrondslag van de ITP is de referentiewaarde die in het Kadaster staat geregistreerd tenzij de aankoopprijs hoger is dan deze waarde.

Het is van groot belang dat de juiste waarde wordt toegepast want als deze niet correct is dan bestaat het risico dat het regionale belastingkantoor een onderzoek instelt en een boete oplegt die vrij hoog kan uitvallen.

In Spanje wordt het ITP-percentage dat op de overdracht van onroerende goederen van toepassing is, door elke afzonderlijke autonome regio bepaald. In het onderstaande schema kan u zien welk percentage in bepaalde regio’s wordt toegepast:

Andalusië

7%

De Balearen

8% tot 11%

Catalonië

10% tot 11%

Valencia

10%

Madrid

6%

Canarische eilanden

6,5%

In deze tabel wordt het algemene percentage vermeld dat voor 2022 geldt. Er bestaan echter uitzonderingsgevallen waarbij verlaagde percentages van toepassing zijn.

(Bron: Otis advocaten)